لیلا در وا کن مویم...

گروه رستاک داره پخش می شه!
سارا میاد وسط و یک قری می ده! علی فقط دست می زنه و تماشا می کنه!
می گم علی مامان تو هم برو برقص!
مردونه نگام می کنه و میگه: مگه من دخترم! من پسرم و شمشیرم!

/ 0 نظر / 16 بازدید