# علی

سارا عمو پورنگش رو دیگه دوست نداره!

این ماهانه؛ پسر عمو الهی گُمرونش(قربونت) برم! چیشماشو بخورم! فتات(فدات) بشم! نازیشو(نازشو) بخورم! اینها قربون صدقه‌ی سارا برای علی برادر کوچکتر و ماهان پسرعموی کوچکتر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 18 بازدید